Rekrutacja do szkoły

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej składamy w terminie 11 -19 kwietnia 2022 r.

potwierdzenie woli klasa pierwsza

Rekrutacja do klas publicznych szkół podstawowych

w Gminie Baranów na rok szkolny 2022/2023

wzór zgłoszenia do szkoły (1)

wzór wniosku o przyjecie do szkoły (1)

Szanowni Rodzice przyszłych Pierwszaków,

Od 28 lutego 2022 rusza rekrutacja do klas pierwszych baranowskich publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023,  a jej zasady  określa  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

W roku szkolnym 2022/2023 do klas I szkół podstawowych przyjmowane będą:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej  obwodowej kandydaci przyjmowani są z urzędu po dokonaniu zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w szkole. Rodzice/prawni opiekunowie, mogą pobrać  zgłoszenie w szkole. Po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów zgłoszenie składają w szkole. Informacje w zgłoszeniu rodzice podają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Kolejność złożenia zgłoszenia nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Dyrektor szkoły, do której wpłynie zgłoszenie bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły jest odpowiedzialny za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

 

Data Etap rekrutacji
Od do
Terminy składania zgłoszeń do klas I baranowskich szkół podstawowych
28 lutego 2022

(w godzinach pracy sekretariatu)

4 marca 2022
(w godzinach pracy sekretariatu)
Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają zgłoszenia o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową.
7 marca 2022

(w godzinach pracy sekretariatu)

18 marca 2022

(w godzinach pracy sekretariatu)

Składanie zgłoszeń o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły **

 

**składanie zgłoszenie o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły dotyczy również dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w Gminnym Przedszkolu w Cegłowie.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział tylko kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  w  Gminie Baranów będzie prowadzone zgodnie z przyjętym zarządzeniem  Nr 5/2022 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2022 r. harmonogramem.

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2021/2022

Data Etap rekrutacji
od do
Postępowanie rekrutacyjne do klas I  szkół podstawowych
21 marca 2022

(w godzinach pracy sekretariatu)

01 kwietnia 2022

(w godzinach pracy sekretariatu)

Składanie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym
04 kwietnia 2022 8 kwietnia 2022 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11 kwietnia 2022 (godz. 13.00) Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
11 kwietnia 2022

(od godz. 13.00)

19 kwietnia 2022

(w godzinach pracy sekretariatu)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
20 kwietnia 2022  (godz. 13.00) Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
od 20 kwietnia 2022 od godz. 13.00 W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas I szkół podstawowych
16 maja 2022 (godz. 13.00) Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.
16 maja 2022

(w godzinach pracy sekretariatu)

03 czerwca 2022                                   (w godzinach pracy sekretariatu) Składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę                      w postępowaniu rekrutacyjnym
06 czerwca 2022 10 czerwca 2022 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13 czerwca 2022 (godz. 13.00) Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
13 czerwca 2022

(od godz. 13.00)

17 czerwca 2022                  (do godz. 14.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
20 czerwca 2022 (godz. 13.00) Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.
od 20 czerwca 2022  

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów określa uchwała Nr XXI/96/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.

 

Lp. Kryterium Wartość kryterium
w punktach
Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium
1. Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w danej szkole. 5 Dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej na podstawie posiadanej dokumentacji
2.

 

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny  w danej szkole. 3 Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji
3. Miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się na terenie obwodu wybranej szkoły podstawowej. 2 Zaświadczenie z miejsca pracy (z ostatniego miesiąca)
Łączna maksymalna liczba punktów 10  

 

 Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do klas pierwszych  baranowskich szkół podstawowych proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź  w Urzędzie Gminy z Panią Martyną Adamczyk tel.46 858 13 64.

 

 

Rekrutacja do klas publicznych szkół podstawowych
w Gminie Baranów na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice przyszłych Pierwszaków,

Od 8 marca 2021 rusza rekrutacja do klas pierwszych baranowskich publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022,  a jej zasady  określa  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

W roku szkolnym 2021/2022 do klas I szkół podstawowych przyjmowane będą:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

 

  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
    o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej  obwodowej kandydaci przyjmowani są z urzędu po dokonaniu zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio                     w szkole w terminie od 8 marca do 19 marca 2021r.  Rodzice/prawni opiekunowie, mogą pobrać  zgłoszenie w szkole. Po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów zgłoszenie składają w szkole. Informacje w zgłoszeniu rodzice podają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Kolejność złożenia zgłoszenia nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem,                    a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Dyrektor szkoły, do której wpłynie zgłoszenie bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły jest odpowiedzialny za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych     w zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

 

Data Etap rekrutacji
od do
Terminy składania zgłoszeń do klas I baranowskich szkół podstawowych
1 marca 2021

(w godzinach pracy sekretariatu)

5 marca 2021
(w godzinach pracy sekretariatu)
Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają zgłoszenia o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową.
8 marca 2021

(w godzinach pracy sekretariatu)

19 marca 2021

(w godzinach pracy sekretariatu)

Składanie zgłoszeń o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej poza obwodem wraz                      z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział tylko kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  w  Gminie Baranów będzie prowadzone zgodnie z przyjętym zarządzeniem  Nr 8/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2021 r. harmonogramem.

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2021/2022

Data Etap rekrutacji
od do
Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych
22 marca 2021

(w godzinach pracy sekretariatu)

30 marca 2021

(w godzinach pracy sekretariatu)

Składanie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę              w postępowaniu rekrutacyjnym
31 marca 2021 9 kwietnia 2021 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
9 kwietnia 2021

(od godz. 13.00)

16 kwietnia 2021

(w godzinach pracy sekretariatu)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
19 kwietnia 2021  (godz. 13.00) Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
od 19 kwietnia 2021 od godz. 13.00 W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Postępowanie uzupełniające do klas I szkół podstawowych
11 maja 2021

(godz. 13.00)

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.
11 maja 2021

(w godzinach pracy sekretariatu)

21 maja 2021                                   (w godzinach pracy sekretariatu) Składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

24 maja 2021 28 maja 2021 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
i weryfikacja dokumentów potwierdzających przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
28 maja 2021

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
28 maja 2021

(od godz. 13.00)

7 czerwca 2021                  (do godz. 14.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
8 czerwca 2021 (godz. 13.00) Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.
od 9 czerwca 2021 Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjne

 

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów określa uchwała Nr XXI/96/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 7 lutego 2020r.                    w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.

 

Lp. Kryterium Wartość kryterium
w punktach
Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium
1. Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w danej szkole. 5 Dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej na podstawie posiadanej dokumentacji
2.

 

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny  w danej szkole. 3 Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji
3. Miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się na terenie obwodu wybranej szkoły podstawowej. 2 Zaświadczenie z miejsca pracy (z ostatniego miesiąca)
Łączna maksymalna liczba punktów 10  

 

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do klas pierwszych  baranowskich szkół podstawowych proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź  w Urzędzie Gminy z Panią Katarzyną Wąsińską-Jano tel.46 858 13 64.

informacja na stronę zasady do klas I

wzór zgłoszenia do szkoły

wzór wniosku o przyjecie do szkoły (poza obwodem)