Informacje dla Rodziców

Godziny pracy przedszkola
 • przedszkole jest czynne w godz. 7.00-17.00;
 • 7.00-8.00 – schodzenie się dzieci;
 • 8.00 – śniadanie;
 • 10.00- drugie śniadanie;
 • 11.30  – obiad;
 • 15.00 – podwieczorek;
 • 8.00-13.00 – realizacja podstawy programowej;
 • 13.00-15.00 -leżakowanie;
 • 8.30-14.30 – godziny pracy sekretariatu

 

Zajęcia dodatkowe
 • język angielski (dwa razy w tygodniu)”
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje.

 

 

 

 

 

 

Wyżywienie
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,87zł. Cena ta obejmuje:

 • śniadanie;
 • drugie śniadanie;
 • obiad (zupa i drugie danie);
 • podwieczorek

        W przypadku nieobecności dziecka, w celu  uniknięcia opłat za posiłki,  należy zgłosić nieobecność dziecka w przeddzień do godz. 15.00. Zgłoszenia można dokonać osobiście
w sekretariacie albo telefonicznie, pod nr tel. 46 856-09-02. Jeśli rodzic nie zgłosi nieobecności dziecka ponosi opłatę w wysokości  2,87 zł. Jest to koszt śniadania i drugiego śniadania.

Dzieci, które zostają do godz. 17.00, dostają oprócz podwieczorku również kanapki.

Dostawcą posiłków jest firma Catering 7 Heaven.

 

Opłaty za przedszkole
 • opłata stała wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę po godz. 13.00;
 • opłaty naliczane są po ukończonym danym miesiącu;
 • opłaty można uiszczać w sekretariacie przedszkola, tylko i wyłącznie w okresie od 2 do 10 dnia każdego miesiąca lub w tym samym okresie przelewem na konto naszej placówki;
 • wysokość opłaty za dany miesiąc można otrzymać w sekretariacie lub jest ona umieszczona na tablicy ogłoszeń przedszkola oraz na stronie internetowej, w zakładce: sekretariat, opłaty. (Nr dziecka uzyskujemy w sekretariacie).
 • opłaty składają się z kwoty za wyżywienie i opłaty stałej;
 • dane do przelewu znajdują się w zakładce: sekretariat, opłaty.

 

 

Wychowanie przedszkolne
Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach
i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności,

a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji
do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;

13) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

 

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci    do utrzymywania ładu i porządku.

3.Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4.Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7.Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

8.Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9.Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

10.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11.Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12.Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14.Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16.Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

17.Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się językiem migowym. (…)

Źródło: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (fragmenty)

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. RODO