Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty – rozpoczynamy 16 czerwca o godz. 9.00 w reżimie sanitarnym

Główne zasady:

Egzamin odbędzie się w budynku przedszkola w oznaczonych salach (sala nr 1, sala nr 2) na parterze.

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej oraz osoby, które nie przebywały na kwarantannie z inną osobą.

Zdający wchodzą do budynku wejściem głównym.

Drzwi do budynku pozostają otwarte.

Do budynku mogą wchodzić wyłącznie zdający, osoby obsługujące egzamin oraz dzieci, którym należy zapewnić zajęcia opiekuńcze.

Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest do przeprowadzenia dezynfekcji rąk z użyciem płynu umieszczonego przed budynkiem.

Zdający przychodzą najwcześniej na godz. 8.30 i przebywają w wyznaczonych miejscach wskazanych przez pracownika, opisanych imieniem ucznia.

Zdający i wszystkie osoby obsługujące egzamin do momentu wejścia na salę egzaminacyjną muszą przebywać w maskach lub przyłbicach.

Zdający mogą zdjąć maski dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej.

Zdający przechowują swoje rzeczy w szatni na miejscach opisanych imieniem ucznia i cyfrą VIII

Zdający nie mogą tworzyć skupisk przed budynkiem ani też wewnątrz budynku.

Zdający nie przynoszą zbędnych rzeczy typu telefon, książki, maskotki.

Zdający korzystają tylko z własnych przyborów, nie może pożyczać przyborów od innych zdających.

Szkoła nie zapewnia zdającym wody. Każdy zdający zaopatrza się w wodę we własnym zakresie.

Zdający może najwcześniej opuścić salę egzaminacyjną po upływie godziny od momentu rozpoczęcia egzaminu a najpóźniej na 15 minut przed czasem przewidzianym na zakończenie egzaminu.