Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów
na rok szkolny 2022/2023

Deklaracja-o-kontynuowaniu-uczęszczania-do-przedszkola (1)

Szanowni Rodzice,

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacja, by nie przeoczyć terminu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2019r.),  które nie korzystały z wychowania przedszkolnego biorą udział w rekrutacji.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych                 w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  ze zm.)

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego  należy złożyć bezpośrednio                w placówce pierwszego wyboru. We wniosku możecie Państwo zaznaczyć przedszkole/oddział przedszkolny pierwszego i drugiego wyboru. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola/oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych  w  Gminie Baranów będzie prowadzone zgodnie              z przyjętym zarządzeniem  Nr 4/2022 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 stycznia 2022 r. harmonogramem.

Harmonogram rekrutacji do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych
w roku szkolnym 2022/2023

Data Etap rekrutacji
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
21 lutego 2022                             (w godzinach pracy sekretariatu) 28 lutego 2022                             (w godzinach pracy sekretariatu) Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
1 marca 2022                           (w godzinach pracy sekretariatu) 31 marca 2022

(w godzinach pracy sekretariatu)

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

1 kwietnia 2022                              8 kwietnia 2022 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11 kwietnia 2022  (godz. 13.00)

 

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
11 kwietnia 2022

(od godz. 13.00)

15 kwietnia 2022

(w godzinach pracy sekretariatu)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane w postaci pisemnego oświadczenia
19 kwietnia 2022  (godz. 13.00) Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.
 

Procedura odwoławcza

od 19 kwietnia 2022 od godz. 13.00 W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora zespołu/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające
16 maja 2022 (godz. 13.00) Opublikowanie wykazu wolnych miejsc
16 maja 2022

(w godzinach pracy sekretariatu)

03 czerwca 2022

(w godzinach pracy sekretariatu)

Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz                  z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
06 czerwca 2022 10 czerwca 2022 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i weryfikacja dokumentów potwierdzających przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
13 czerwca 2022 (godz. 13.00) Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
13 czerwca 2022

(od godz. 13.00)

17 czerwca 2022

(do godz. 13.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
20 czerwca 2022 (godz. 14.00) Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.
od  20 czerwca 2022 W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora zespołu/szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Kryteria przyjęć do przedszkola/oddziału przedszkolnego

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Baranów  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

 

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria gminne przyjęte uchwałą Nr XXI/96/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 7 lutego 2020r.                    w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.

Lp. Kryterium Wartość kryterium
w punktach
Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium
1.

 

Oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata lub rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą  

      50

 

oświadczenie
obojga rodziców / prawnych opiekunów kandydata lub rodzica kandydata samotnie wychowującego dziecko:

1) o zatrudnieniu zakładu pracy,

2) o stacjonarnym systemie studiów,

3) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

4) o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.
2.
Oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata lub rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim  za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – płacą podatek rolny na rzecz Gminy Baranów
30 kopia Karty Mieszkańca  Gminy Baranów lub kopia pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego PIT każdego z rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko lub kopia wpłaty podatku rolnego.
3. Jeden z rodziców kandydata złożył roczne zeznanie podatkowe PIT w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – płaci podatek rolny na rzecz Gminy Baranów 15 kopia Karty Mieszkańca  Gminy Baranów lub kopia pierwszej strony rozliczenia rocznego zeznania podatkowego PIT rodzica lub kopia wpłaty podatku rolnego.
4. Liczba zadeklarowanych godzin pobytu kandydata
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  min. 8 godzin
10

 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, zawarte we wniosku
o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego dotyczące zadeklarowanych godzin pobytu kandydata w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym
5. Zgłoszenie do tej samej placówki jednocześnie dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie kandydata posiadającego rodzeństwo, które będzie korzystać z usług danego przedszkola lub danej szkoły podstawowej  lub posiadającego rodzica zatrudnionego w danym przedszkolu lub szkole w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja 10 oświadczenie rodzica kandydata
o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa, które będzie korzystać
z usług danego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub danej szkoły podstawowej bądź rodzica zatrudnionego w danym przedszkolu lub szkole  w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja.
Łączna maksymalna liczba punktów 100  

 

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w baranowskich szkołach podstawowych proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź  w Urzędzie Gminy z Panią Martyną Adamczyk tel.46 858 13 64.

 

 

 

Potwierdzenie woli – należy złożyć w terminie od 31.03 do 09.04.2021 r.

potwierdzenie woli

 

Rekrutacja do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów
na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice,

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacja, by nie przeoczyć terminu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2018r.),  które nie korzystały z wychowania przedszkolnego biorą udział w rekrutacji.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910  ze zm.)

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego  należy złożyć bezpośrednio w placówce pierwszego wyboru. We wniosku możecie Państwo zaznaczyć przedszkole/oddział przedszkolny pierwszego i drugiego wyboru. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola/oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych  w  Gminie Baranów będzie prowadzone zgodnie z przyjętym zarządzeniem  Nr 7/2021 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2021 r. harmonogramem.

Harmonogram rekrutacji do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych
w roku szkolnym 2021/2022

Data Etap rekrutacji
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
 1 marca 2021                             (w godzinach pracy sekretariatu) 5  marca 2021                             (w godzinach pracy sekretariatu) Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
8 marca 2021                           (w godzinach pracy sekretariatu) 22 marca 2021

(w godzinach pracy sekretariatu)

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

23 marca 2021                              30 marca 2021 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
31 marca 2021 (godz. 13.00)

 

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
31 marca 2021

(od godz. 13.00)

9 kwietnia 2021

(w godzinach pracy sekretariatu)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane w postaci pisemnego oświadczenia
12 kwietnia 2021  (godz. 13.00) Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.
 

Procedura odwoławcza

od 12 kwietnia 2021 od godz. 13.00 W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść
do dyrektora zespołu/szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Postępowanie uzupełniające
7 czerwca 2021 (godz. 13.00) Opublikowanie wykazu wolnych miejsc
7 czerwca 2021

(w godzinach pracy sekretariatu)

2 lipca 2021

(w godzinach pracy sekretariatu)

Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
5 lipca 2021 12 lipca 2021 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i weryfikacja dokumentów potwierdzających przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12 lipca 2021(godz. 13.00) Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
12 lipca 2021

(od godz. 13.00)

20 lipca 2021

(do godz. 13.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
20 lipca 2021 (godz. 14.00) Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.
od  20 lipca 2021 W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść
do dyrektora zespołu/szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Kryteria przyjęć do przedszkola/oddziału przedszkolnego

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Baranów  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

 

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria gminne przyjęte uchwałą Nr XXI/96/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.

Lp. Kryterium Wartość kryterium
w punktach
Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium
1.

 

Oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata lub rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą  

      50

 

oświadczenie
obojga rodziców / prawnych opiekunów kandydata lub rodzica kandydata samotnie wychowu-jącego dziecko:1) o zatrudnieniu zakładu pracy,2) o stacjonarnym systemie studiów,3) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

4) o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.
2.
Oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata lub rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim  za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – płacą podatek rolny na rzecz Gminy Baranów
30 kopia Karty Mieszkańca  Gminy Baranów lub kopia pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego PIT każdego z rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko lub kopia wpłaty podatku rolnego.
3. Jeden z rodziców kandydata złożył roczne zeznanie podatkowe PIT w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – płaci podatek rolny na rzecz Gminy Baranów 15 kopia Karty Mieszkańca  Gminy Baranów lub kopia pierwszej strony rozliczenia rocznego zeznania podatkowego PIT rodzica lub kopia wpłaty podatku rolnego.
4. Liczba zadeklarowanych godzin pobytu kandydata w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  min. 8 godzin 10

 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, zawarte we wniosku o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego dotyczące zadeklarowanych godzin pobytu kandydata w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym
5. Zgłoszenie do tej samej placówki jednocześnie dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie kandydata posiadającego rodzeństwo, które będzie korzystać z usług danego przedszkola lub danej szkoły podstawowej  lub posiadającego rodzica zatrudnionego w danym przedszkolu lub szkole w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja 10 oświadczenie rodzica kandydata o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa, które będzie korzystać z usług danego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub danej szkoły podstawowej bądź rodzica zatrudnionego w danym przedszkolu lub szkole  w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja.
Łączna maksymalna liczba punktów 100  

 

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w baranowskich szkołach podstawowych proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź  w Urzędzie Gminy z Panią Katarzyną Wąsińską-Jano tel.46 858 13 64.

 

informacja

Deklaracja o kontynuowaniu uczęszczania do przedszkola

wzór wniosku o przyjecie do przedszkola