Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Zasady przyprowadzania dzieci od 1 września

Procedury przyprowadzania/odbierania dzieci z przedszkola (wyciąg z Zarządzenia nr 1 Dyrektora ZSP w Golach z dnia 30 sierpnia 2021 r.)

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnie, korytarze), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m
 5. Ogranicza się liczbę rodziców mogących przebywać w jednym czasie
  w przestrzeniach wspólnych, tj. szatnia na dole – 4 osoby, korytarz dolny – 2 osoby, szatnia na piętrze – 6 osób.
 6. Pracownik wyznaczony przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego monitoruje liczbę osób z zewnątrz przebywających w przestrzeniach wspólnych i w razie konieczności czasowo ogranicza wejście rodziców/opiekunów do budynku.
 7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/dobierający dziecko z przedszkola rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa maseczką chirurgiczną lub inną co najmniej dwuwarstwową, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Wyznaczony przez dyrektora pracownik Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ma obowiązek przypominać rodzicom/opiekunom o zachowaniu obowiązujących środków ostrożności.
 9. Rodzice nadzorują/pomagają dziecku przebrać się w szatni oraz odprowadzają je do właściwej sali przedszkolnej.
 10. Rodzice nie mogą wchodzić do sal przeznaczonych dla dzieci.
 11. Rodzice bez zbędnej zwłoki opuszczają budynek przedszkola.