Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Zmiany w organizacji ruchu na terenie Zespołu

Szanowni Rodzice,

dziękuję za obecność na spotkaniu w sprawie parkowania samochodów na terenie Zespołu. Dyskusja podczas spotkania potwierdza niebezpieczeństwo niekontrolowanego parkowania samochodów na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Jak się okazało, poza stłuczką w ostatnim czasie, już wcześniej miały miejsce niebezpieczne zdarzenia, w tym doszło m.in. do wjazdu samochodu w bramkę od placu zabaw. Rozumiem też Państwa problemy związane z parkowaniem poza terenem Zespołu.

Przeanalizowałam zgłoszone przez Państwa dwie propozycje:

  • otwieranie dwóch bram Zespołu do godz. 8.30 i następnie już od godz.12.30 (czyli tak naprawdę jest to powrót do dotychczasowej praktyki parkowania),
  • wygrodzenie drogi wewnętrznej Zespołu słupkami i łańcuchami od ciągów chodnikowych, ustawienie progów spowalniających oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.

Rozwiązanie pierwsze w żaden sposób nie zmniejsza zagrożenia dla dzieci kończących lekcje w szkole po godzinie 12.30 oraz dzieci korzystających z przerw między lekcjami z powodów, które przedstawiłam podczas spotkania (sprawy ujęte również w piśmie do Wójta i Rady Gminy Baranów). Tymczasem istotne jest aby już obecnie ograniczyć ruch (o czym poniżej) a docelowo zlikwidować parkowanie na terenie Zespołu.

Rozwiązanie drugie częściowo zmniejsza zagrożenia. Niestety ciągi piesze nie zostały właściwie zaprojektowane na etapie budowy przedszkola (nie łączą się ze sobą a od furtki przy bramie od strony drogi powiatowej w ogóle brak jest chodnika) przez co dzieci zmuszone są na pewnych odcinkach chodzić bezpośrednio po drodze wewnętrznej. Dodatkowo rozwiązanie to uniemożliwi dzieciom (ze względu na różne przeszkody) swobodną zabawę na terenie Zespołu.

Chcę przypomnieć, że zgodnie  z przepisami prawa oświatowego nie jest zadaniem dyrektora zapewnienie miejsc parkingowych  rodzicom przywożącym dzieci (ani na terenie obiektu ani przed obiektem). Jest to poza kompetencjami dyrektora przedszkola lub szkoły. Właściwe ciągi komunikacji zewnętrznej (drogi, chodniki i parkingi) powinny wynikać z projektu budowlanego i być wykonane stosownie do ogólnych zasad prawa budowlanego.

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa z 31 grudnia 2002 r. w spawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach nie zakładają obowiązku istnienia na terenie placówki ogólnodostępnego parkingu. Potwierdza to opinia ekspertów oświatowych (np. Portal Oświatowy https://www.portaloswiatowy.pl) zgodnie, z którą dyrektor nie ma obowiązku zapewnienia rodzicom dogodnego dla nich miejsca postoju samochodów. W przepisach rozporządzenia wskazuje się jedynie, że szlaki komunikacyjne dla uczniów (ruch pieszych) wychodzące poza teren szkoły i placówki zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię i kieruje się w miarę możliwości na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu (§ 7 ust 4).

Zadaniem dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest realizacja zadań na rzecz dzieci obu placówek w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Zgodnie ze wskazanym  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa, dyrektor ma obowiązek zapewnić uczniom bezpieczeństwo (§2 i §7 ust. 4 rozporządzenia) oraz  możliwość przebywania podczas przerw na świeżym powietrzu  (§14 ust. 2 rozporządzenia).

Tak jak wspomniałam podczas spotkania docelowo chcę wyprowadzić ruch samochodowy poza teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Rozumiem jednak Państwa obecny problem i dlatego od 21 stycznia 2020 do 31 marca br. wprowadzam następujące czasowe rozwiązania:

  1. Wygrodzenie część drogi wewnętrznej (od strony drogi powiatowej) na wysokości chodnika prowadzącego obok przedszkola. Teren od miejsca wygrodzenia drogi do furtki przy drodze powiatowej będzie oznakowany (zabezpieczony) aby ograniczyć przechodzenie tamtędy dzieci szkolnych. Umożliwi to rodzicom swobodny wjazd na parking od strony drogi powiatowej a jednocześnie nie pozwoli na dalszy przejazd samochodów na teren przed szkołą.

W godzinach rannych brama od strony drogi powiatowej będzie otwarta tak jak dotychczas do godz. 8.30. Po tej godzinie rodzice będą mogli samodzielnie otwierać bramę pod warunkiem, że będzie ona przez nich zamykana (po wjeździe i wyjeździe). Zaznaczam, że zgodnie z wcześniej przywołanym rozporządzeniem  teren szkoły i placówki ma być wygrodzony (§7 ust.1), co oznacza również konieczność zamykania bramy po wjeździe/wyjeździe z terenu placówki. Bezzasadnie (bez kontroli) otwarta brama (co jest naruszeniem § 7 ust. 4 rozporządzenia) stwarza zagrożenie przypadkowego wyjścia ucznia na jezdnię. Z uwagi na to, że najwięcej rodziców odbiera dzieci z przedszkola około godz.16.00, brama wjazdowa od strony drogi powiatowej zostanie ponownie otwarta o godz. 15.30 i zamknięta o godz. 16.30. Przedszkole i szkoła kończą pracę o godz. 17.00. W przypadku wcześniejszego odbioru dzieci i spadku natężenia ruchu samochodów brama będzie zamykana przed godziną 16.30 z zachowaniem możliwości samodzielnego otwierania bramy przez rodziców do godz. 17.00. Po godzinie 17.00 parkowanie samochodów będzie możliwe jedynie poza terenem Zespołu.

  1. Zmianę zasad wejścia i wjazdu rowerami dla dzieci szkolnych oraz ograniczenie terenu zabawy przed szkołą dla dzieci szkolnych. Dzieci szkolne nie będą mogły wchodzić i wjeżdżać rowerami na teren Zespołu bramą wjazdową od drogi powiatowej i przyległą do niej furtką. Do dyspozycji dzieci będą pozostałe wejścia: druga furtka od strony drogi powiatowej (naprzeciwko pasów) i furtka od drogi gminnej. Nastąpi ponadto wyłączenie z użytkowania przez dzieci szkolne (podczas przerw) terenu przed szkołą od strony drogi powiatowej. Dzieci będą mogły się bawić tylko z drugiej strony obiektu.

Wjazd samochodów bramą od strony drogi gminnej  nie będzie dostępny dla rodziców. Brama ta będzie stale zamknięta i otwierana (zamykana) przez uprawnionych pracowników i zaopatrzenie. Dla uczniów, rodziców i interesantów wejście na  teren Zespołu od strony drogi gminnej będzie możliwe jedynie przez furtkę. Wprowadza się zakaz jazdy rowerami na chodnikach na terenie Zespołu  a w okresie przerw lekcyjnych również na drodze wewnętrznej (rowery należy przyprowadzić do wyznaczonych miejsc parkowania). Zakazuje się pozostawiania rowerów w innych miejscach aniżeli wyznaczonych do parkowania, gdyż rowery pozostawione na chodniku lub drodze  mogą stać się przyczyną wypadku.

Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku różnych świąt i uroczystości na bieżąco i adekwatnie do potrzeb będę decydowała o zmianach w organizacji ruchu na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (stosownie do uprawnień wynikających z art. 10 ust.7 i 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). O zmianach w organizacji ruchu będą Państwo informowani na stronie internetowej Zespołu Szkolno –Przedszkolnego  oraz na tablicach ogłoszeń.

Proszę o podjęcie wspólnych działań aby do wiosny zostały przygotowane miejsca parkingowe poza terenem Zespołu pozwalające na dogodne parkowanie. Jest tu kilka możliwych rozwiązań, które omówiłam podczas spotkania. Aby zminimalizować koszty i przyśpieszyć prace proszę  o zadeklarowanie pomocy rodziców w pracach organizacyjno-budowlanych.  Możecie też Państwo przeznaczyć część środków z funduszu Rady Rodziców na  powyższe przedsięwzięcie aby wspomóc działania Gminy.

p.o. dyrektor Dorota Bełza